ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ https://supernatural.club

I.  ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Το supernatural.club είναι ο «Δικτυακός τόπος», συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου «Ηλεκτρονικού Καταστήματος», έκθεσης και διάθεσης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της ελληνικής ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΝ Ι.Κ.Ε.» , που εδρεύει στην Καβάλα, οδός Δαγκλή 8, Ελλάδα (ΑΦΜ: 801787180 / Δ.Ο.Υ Καβάλας, αρ. ΓΕΜΗ 163312730000) (εφεξής η «Εταιρεία»).

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης και Συναλλαγών του δικτυακού τόπου και συναλλαγών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (εφεξής οι «Όροι Χρήσης και Συναλλαγών» ή οι «Όροι Χρήσης») αφενός καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις περιήγησης και χρήσης στο Δικτυακό Τόπο και το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, αφετέρου ρυθμίζουν τη σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μεταξύ της Εταιρείας και υμών για την αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, εκτός αν αναφέρονται  ρητώς αποκλίσεις από τους παρόντες όρους. Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους ‘Όρους Χρήσης ώστε να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης, οφείλετε να μην προβείτε σε καμία ενέργεια τόσο στο Δικτυακό μας τόπο όσο και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας σε αυτό. Οποιαδήποτε ενέργεια σας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, όπως ενδεικτικά η περιήγησή σας σε αυτό, η εγγραφή σας στο newsletter, η αγορά προϊόντων κ.α., λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και Συναλλαγών. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά. H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει μονομερώς τους παρόντες Όρους Χρήσης κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια ή/και όταν η τροποποίηση επιβάλλεται από το νόμο, ενδεχομένως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σας, πάντα ωστόσο στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών και των ορίων που θέτει ο νόμος. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή. Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία βελτιώνει συνεχώς τον Δικτυακό τόπο και το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα. Για το λόγο αυτό σας συστήνουμε να διαβάζετε τους παρόντες όρους σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής γενικών όρων χρήσης και ασφάλειας συναλλαγών προστασίας προσωπικών δεδομένων.  Διευκρινίζεται ότι τυχόν αλλαγή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν καταλαμβάνει παραγγελίες που οποίες έχουν διενεργηθεί πριν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων. Η χρήση και περιήγηση στο Δικτυακό τόπο μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση, λογίζεται ως αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως αυτοί ισχύουν τροποποιημένοι. Η χρήση του Δικτυακού Τόπου και οποιαδήποτε συναλλαγή σας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη.

ΙΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Α. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα Δικτυακό τόπο είναι πλήρεις, αληθείς, έγκυρες και επικαιροποιημένες, είτε αυτές αφορούν στην ταυτότητά μας, είτε στα παρεχόμενα προϊόντα/ υπηρεσίες από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, εκτός αν υφίστανται τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του Δικτυακού Τόπου ή και λόγω ανωτέρας βίας. H Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα μέσα προκειμένου να ενημερώνεται άμεσα η διαθέσιμη ποσότητα και μεγέθη των προϊόντων μας, ωστόσο διατηρεί ρητή επιφύλαξη αναφορικά με τη εγκυρότητα των διαθέσιμων στο ηλεκτρονικό κατάστημα ποσοτήτων και μεγεθών των προϊόντων, καθόσον ενδέχεται η ενημέρωση να πραγματοποιείται μέσα σε μία (1) ώρα από την στιγμή της τροποποίησης τους. Οι φωτογραφίες που απεικονίζουν τα προϊόντα είναι ενδεικτικές και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να λειτουργήσουν δεσμευτικά για την Εταιρεία, υπό την έννοια ότι ο Δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά ή άλλο περιεχόμενο σχετικό με τα προϊόντα που πωλούνται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος είναι ανακριβή, μη πλήρη, μη χρονικά ενημερωμένα, ή εν γένει με λάθη τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή εξαιτίας διακοπών λειτουργίας του Δικτυακού τόπου για λόγους ανωτέρας βίας. Ειδικότερα, ο Δικτυακός τόπος δεν φέρει ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή/και αναληθή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα των προμηθευτών του και περιέχονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Η σχετική ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους προμηθευτές.

Β. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Επισκέπτες/χρήστες του Δικτυακού τόπου που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από την Εταιρεία. Πριν την εγγραφή, μαζί με την αποδοχή των όρων χρήσης του Δικτυακού τόπου, ζητείται από τον επισκέπτη η επιβεβαίωση ότι η ηλικία του είναι άνω των 18 ετών. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο / προσβλητικό / ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη.

2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Η εγγραφή σας ως Μέλος στο Δικτυακό Τόπο είναι αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου να διενεργήσετε οποιαδήποτε συναλλαγή από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Η διαδικασία εγγραφής έχει ως εξής: Αφού εισάγετε κάποιο προϊόν στο καλάθι και επιλέξετε να συνεχίσετε στο ταμείο, το σύστημα θα σας καθοδηγήσει αυτόματα να εγγραφείτε ως νέο Μέλος. Με την εισαγωγή των ζητηθέντων προσωπικών σας στοιχείων (όνομα και επώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικό κωδικό της τρέχουσας κύριας κατοικίας, τηλέφωνο, ισχύουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email), φύλο και ημερομηνία γεννήσεως ) και την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και Συναλλαγών, γίνεστε Μέλος στον Δικτυακό τόπο και ανοίγεται δικό σας Λογαριασμός Μέλους. Αν δεν επιθυμείτε να καταχωρίσετε τα απαιτούμενα στοιχεία και δεδομένα, καθίσταται αδύνατη η εγγραφή σας ως Μέλος το Δικτυακό Τόπο και κατ’ επέκταση και η διενέργεια συναλλαγών από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Η εγγραφή και η συμμετοχή σας ως Μέλος είναι δωρεάν, προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα και την αλήθεια των στοιχείων που χορηγεί. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στις δηλώσεις σας αναφορικά με τα χορηγούμενα στοιχεία.

Σας γνωστοποιούμε ρητά ότι η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά στοιχεία που μας χορηγείτε κατά την εγγραφή σας ως Μέλος μας αποκλειστικά για το σκοπό (α) της δημιουργίας Λογαριασμού σας στον Δικτυακό τόπο μέσω του οποίου μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της παραγγελίας σας, το ιστορικό των συναλλαγών σας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, (β) της επικοινωνίας μας προς εσάς για τις μεταξύ μας συναλλαγές (π.χ.  για διασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας μαζί σας, την ολοκλήρωση, αποστολή και παράδοση της παραγγελίας σας, την εξόφληση και την ασφαλή οικονομική μας συναλλαγή)  και (γ) για την αποστολή σε εσάς στα στοιχεία που μας χορηγήσατε ενημερωτικού, διαφημιστικού και προωθητικού υλικού αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των συνεργασιών της με τρίτους. Αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ισχύουν οι εκάστοτε ισχύοντες όροι της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένοι στον Δικτυακό Τόπο.

3.   Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΑΣ

Τα στοιχεία που καταχωρίζονται κατά την εγγραφή σας ως Μέλος πρέπει να είναι πλήρη, ορθά, αληθή και επικαιροποιημένα. Διαφορετικά η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση μη ορθής εκτέλεσης της παραγγελίας που βασίσθηκε στα εσφαλμένα στοιχεία, που καταχωρίσατε. Σε περίπτωση εγγραφής νομικού προσώπου ως Μέλος, πρέπει να αναφέρεται το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας και η πλήρης επωνυμία του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων, υποχρεούστε να επικαιροποιήσετε άμεσα τα νέα σας στοιχεία ώστε να είναι πάντα πλήρη και αληθή. Με την εγγραφή σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεσή για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων σας βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης και Συναλλαγών καθώς και των Όρων της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Δικτυακού τόπου τους οποίους Όρους και Πολιτικές δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα. Έχετε τη δυνατότητα να άρετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που μας έχετε χορηγήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω, προβαίνοντας σε διαγραφή μέλους με την αποστολή σχετικού email στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείο support@supernatural.club. Έχετε τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, ή μπορείτε επίσης οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσετε την άμεση διαγραφή ή διόρθωση των στοιχείων σας, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση τους από τον Δικτυακό τόπο, τη δέσμευση ή μη διαβίβασή τους, ακολουθώντας την ίδια ως άνω διαδικασία αποστολής email σε εμάς. Σε κάθε περίπτωση πάντως τα στοιχεία σας διατηρούνται από την Εταιρεία μόνο για όσο χρόνο είστε εγγεγραμμένοι Μέλος του Δικτυακού τόπου. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και τυγχάνουν διαχείρισης αποκλειστικά από την Εταιρεία. Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας της του Δικτυακού τόπου είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των ως άνω υπηρεσιών και με την εγγραφή σας παρέχεται η πλήρης συγκατάθεσής σας.

4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

4.1. Διαδικασίες ασφαλείας συναλλαγών

H Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους: Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία.

4.2. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit το οποίο εκδίδεται σε συνεργασία με τον μη-κερδοσκοπικο οργανισμό Internet Security Research Group (ISRG).

4.3. ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Όλες οι πληροφορίες που εισάγετε είναι εμπιστευτικές και η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

– Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.

– Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

– Στην περίπτωση που η Εταιρεία χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

Γ. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ NEWSLETTER

Η εγγραφή σας στην Υπηρεσία newsletter της Εταιρείας γίνεται αποκλειστικά οικειοθελώς και εξυπηρετεί την επιθυμία σας να ενημερώστε από την Εταιρεία. Δεν συνιστά προϋπόθεση εκτέλεσης αγοράς από το Ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή για την παροχή άλλων υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας στο Δικτυακό μας τόπο. Η εγγραφή σας στην Υπηρεσία newsletter ολοκληρώνεται με την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email) στο αντίστοιχο πεδίο του Δικτυακού Τόπου. Η εγγραφή σας στην Υπηρεσία newsletter συνεπάγεται αυτοδικαίως την εκ μέρους σας παροχή ρητής συγκατάθεσης και συναίνεσης να σας αποστέλλεται ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας καθώς και συναφή διαφημιστικά μηνύματα.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται αν τα newsletter δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοση τους. Τα newsletter μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων της Εταιρείας, μπορείτε να μας ενημερώσετε, χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του Δικτυακού τόπου ή μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στα ενημερωτικά emails μας που λαμβάνετε. O Δικτυακός Τόπος χρησιμοποιεί πάροχο (3rd party company) για την αναγνώριση (tracking) των παραληπτών των newsletters. Δεν παραδίδει σε τρίτους πληροφορίες σχετικά με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή άλλα προσωπικά σας δεδομένα.

Δ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

1.   ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

1.1   Ολοκλήρωση – Επιβεβαίωση Παραγγελίας

Αφού πλοηγηθείτε στο Δικτυακό Τόπο, βρείτε και επιλέξτε το προϊόν που επιθυμείτε να αγοράσετε. Ελέγξετε τα προϊόντα στο καλάθι αγορών κάνοντας κλικ στο link “ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝτο οποίο βρίσκεται στο πάνω δεξιά μέρος του Δικτυακού τόπου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙγια να αφαιρέσετε προϊόντα από το καλάθι σας πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.
Κάντε κλικ στο κουμπί «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ» για να ολοκληρώσετε την αγορά σας. Μπορείτε να πληρώσετε με έναν από τους τρόπους που παρατίθενται κατωτέρω υπό Δ.4. Για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε την πρώτη σας παραγγελία πρέπει να εγγραφείτε ως νέο Μέλος. Κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας το σύστημα θα σας καθοδηγήσει αυτόματα στην πολύ απλή και γρήγορη διαδικασία εγγραφής (αναλυτικά βλ. ανωτέρω υπό Β2).

Οι τιμές που αναγράφονται στα προϊόντα μας είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. Θεωρούνται τελικές αν η παράδοση αυτών γίνεται εντός της Ελλάδας, εκτός από τα έξοδα αποστολής. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν εσάς όπως ορίζεται κατωτέρω υπό Δ.3. και εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της παραγγελίας, ενώ τιμολογούνται στο τέλος της παραγγελίας επιπλέον της τιμής των επιλεγέντων προϊόντων. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος τροποποίησης των τιμών των προϊόντων σε οποιαδήποτε στιγμή. Δεσμεύεται ωστόσο από τις τιμές που αναγράφονταν στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα κατά τη στιγμή της παραγγελίας σας.

Αμέσως πριν πατήσετε την ένδειξη «Παραγγελία», που είναι και το τελευταίο βήμα για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, θα ενημερωθείτε αυτόματα ότι με την υποβολή της παραγγελίας έχετε την υποχρέωση να πληρώσετε το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτή. Αν είστε σύμφωνοι, πατάτε την ένδειξη «Παραγγελία» οπότε και υποβάλλετε αυτή στη ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Με την υποβολή της παραγγελίας σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, αυτόματα θα σας σταλεί ένα μήνυμα στον λογαριασμό του email που μας έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας ως Μέλος, το οποίο θα σας γνωστοποιεί ότι παραλάβαμε την παραγγελία, θα αναγράφει τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει και όλους τους όρους της παραγγελίας. Από το σημείο αυτό και μετά, δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο μέχρι να παραλάβετε τα προϊόντα σας. Όταν η παραγγελία παραδοθεί στην ταχυμεταφορική εταιρεία που συνεργαζόμαστε ή σε άλλη συνεργαζόμενη εταιρεία, θα λάβετε ένα νέο μήνυμα -email το οποίο θα αναγράφει τον αριθμό φορτωτικής/αποστολής. Με αυτό τον αριθμό μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της παραγγελίας σας μέχρι αυτή να φτάσει στο χώρο παράδοσης που εσείς έχετε δηλώσει στην εκάστοτε παραγγελία σας.

1.1.1. Παρακολούθηση Παραγγελίας

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να δείτε την πορεία της παραγγελίας σας μπαίνοντας στο link «Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ» (αγγλικά “MY ACCOUNT”). Αν η παραγγελία σας έχει παραδοθεί στην ταχυμεταφορική εταιρεία, έχετε την δυνατότητα να ενημερωθείτε για το πού βρίσκεται το δέμα σας, μέσω του αριθμού φορτωτικής.

1.2   Ακύρωση / Τροποποίηση Παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις:

Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία:

Πριν υποβάλλετε την παραγγελία σας σύμφωνα με τα ανωτέρω (βλ. υπό Δ 1.1), έχετε τη δυνατότητα τεχνικά να κάνετε πίσω «back» και να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας που δεν επιθυμείτε να παραγγείλετε επιλέγοντας «αφαίρεση».

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας αλλά πριν την παραλαβή των προϊόντων:

(α) Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία μετά την ολοκλήρωση αυτής σε περίπτωση που η παράδοση του παραγγελθέντος προϊόντος καθυστερήσει. Για την ακύρωση της παραγγελίας σας ισχύουν οι διατάξεις της Ενότητας ΙΙ.Δ 2.2 κατωτέρω.

(β) Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας με αποστολή email στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου support@supernatural.club ή με τηλεφωνική επικοινωνία στο 6971-836457, 08:00-16:00, Δευτέρα έως Παρασκευή.

Μετά την παραλαβή του προϊόντος

(α) Τυχόν άρνησή σας να παραλάβετε το προϊόν κατά την παράδοση από την Εταιρεία μεταφοράς, ισοδυναμεί με υπαναχώρηση, δικαίωμα για την άσκηση του οποίου ισχύουν οι κατωτέρω διατάξεις υπό Δ.5. Σε κάθε περίπτωση σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση υπαναχώρησης κατά το χρόνο της παραλαβής σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Εταιρεία καταγράφει το γεγονός σε ειδικό αρχείο.

(β) Μετά την παραλαβή του προϊόντος, η παραγγελία ακυρώνεται με την άσκηση του Δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τις κατωτέρω διατάξεις υπό Δ.5.

(γ) Επιπλέον η παραγγελία σας ακυρώνεται μετά την παραλαβή των προϊόντων ή για λόγους αντικατάστασης σύμφωνα με τις κατωτέρω διατάξεις υπό Δ.6.

(δ) Τέλος, μετά την παραλαβή ακυρώνεται η παραγγελία σας σύμφωνα με τις κατωτέρω διατάξεις υπό Β.2 σε περίπτωση που παραλάβετε ελαττωματικό προϊόν, λάθος προϊόν ή δεν το παραλάβετε ποτέ λόγω απώλειας.

2     ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Παραλαβή από το κατάστημα

2.1   Τρόπος και Χρόνος παράδοσης

Η Εταιρεία συνεργάζεται με συγκεκριμένες ταχυμεταφορικές εταιρείες courier και μεταφορικές.

Εάν η παραγγελία σας ολοκληρωθεί μέχρι τις 10 π.μ. από Δευτέρα έως Παρασκευή, τα προϊόντα παραδίδονται εντός 2 εργασίμων ημερών σε Αττική, εντός 5 εργάσιμων ημερών σε Θεσσαλονίκη και Καβάλα, και σε άλλες μεγάλες αστικές πόλεις, και εντός 7 εργάσιμων ημερών στην υπόλοιπη Ελλάδα. Σε περίπτωση που η παραγγελία σας ολοκληρωθεί με την υποβολή της σε εμάς μετά τις 12:30 μμ, ο χρόνος παράδοσης αυξάνεται κατά μια εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν ισχύουν σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τους χρόνους μεταφοράς και παράδοσης.

2.2   Καθυστέρηση Παράδοσης

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη και προσήκουσα παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων, ωστόσο διατηρούμε την επιφύλαξη ότι η παράδοση των προϊόντων ενδέχεται να καθυστερήσει σε περίπτωση που (α) το προϊόν έχει καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο να σταλεί από τον προμηθευτή μας, με αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειψη αποθέματος, παρά τους υπολογισμούς μας (β) το προϊόν έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο λόγω ξαφνικής και απροειδοποίητης ανακοίνωσης του προμηθευτή περί κατάργησης του εν λόγω προϊόντος , (γ) υφίσταται γεγονός ανωτέρας βίας όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες, ή κάθε άλλο γεγονός έξω από τη σφαίρα επιρροής και ελέγχου μας το οποίο δύναται να επηρεάσει τη μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας. Στις ανωτέρω περιπτώσεις θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς το προϊόν που έχει καθυστερήσει ή δεν είναι διαθέσιμο, ή να σας προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό, ή να σας ενημερώσουμε για το χρόνο παράδοσης του προϊόντος που δεν είναι άμεσα διαθέσιμο. Σε περίπτωση που δε σας ικανοποιεί η πρότασή μας, έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία εν μέρει ή στο σύνολό της και να σας επιστρέψουμε τυχόν χρήματα που έχετε καταβάλλει, σε κάθε δε περίπτωση για να σας δώσουμε τις εναλλακτικές λύσεις που διαθέτει η εταιρεία μας. Σε περίπτωση καθυστέρησης μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας στα τηλέφωνα 6971-836457 ή στη email support@supernatural.club στα οποία και μπορείτε να δηλώσετε την υπαναχώρησή σας στο σύνολο της παραγγελίας ή σε μέρος αυτής.

3.   ΈΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Οι αποστολές επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής, τα οποία πληροφορείστε πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Σε περίπτωση δε που η αξία των παραγγελθέντων προϊόντων σας υπερβαίνει συγκεκριμένο ποσό, το οποίο ανακοινώνεται πάντα στον Δικτυακό τόπο και δύναται να μεταβάλλεται, η αποστολή τους εντός Ελλάδας δεν επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής.

4. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

4.1 Πληρωμή με πιστωτική κάρτα.

Δεχόμαστε πιστωτικές κάρτες Visa και Mastercard. Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (SSL-128 bit) τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών. Στη (secure) φόρμα παραγγελίας συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία (αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης της, CCV). Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα στοιχεία της κάρτας σας αποκλειστικά και μόνο για την ολοκλήρωση της μεταξύ μας συναλλαγής, ήτοι την αποπληρωμή των προϊόντων που έχετε αγοράσει από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Cookies του Δικτυακού τόπου.

4.4. Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό

Εάν δεν έχετε πιστωτική κάρτα ή αν δεν μπορείτε να βρίσκεστε στο σπίτι για την παραλαβή των προϊόντων σας, μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, παρακαλούμε να δίνετε στην τράπεζα ως αιτιολογία τον Κωδικό Παραγγελίας. Στην συνέχεια παρακαλούμε αποστείλατε το αποδεικτικό κατάθεσης μέσω e-mail. Η κατάθεση θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 48 ωρών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ειδάλλως θεωρείται άκυρη. Η κατάθεση πρέπει να πραγματοποιηθεί στον παρακάτω λογαριασμό.

Τράπεζα: Πειραιώς

IBAN: GR04 0172 2450 0052 4510 6049 760

BICCODE/SWIFT: PIRBGRAA

(Δικαιούχος: ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΝ ΙΚΕ)

Αν η μεταφορά των χρημάτων γίνεται από άλλη Τράπεζα, το σύνολο των τυχόν εξόδων επιβαρύνουν τον αποστολέα (επιλογή OUR για μεταφορές μέσω eBanking). Παρακαλούμε κάνετε αυτή την επιλογή κατά την πραγματοποίηση της μεταφοράς, καθώς η παραγγελία σας δεν μπορεί να εκτελεστεί διαφορετικά.

5.     ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

5.1 Προϋποθέσεις άσκησης δικαιώματος

Έχετε στη διάθεσή σας προθεσμία τριάντα (14) ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσετε από την αγορά που τυχόν πραγματοποιήσατε μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, χωρίς να αναφέρετε τους λόγους ή να παράσχετε οποιαδήποτε εξήγηση (αναίτια υπαναχώρηση). Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται όταν θέλετε να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, και να λάβετε πίσω τα χρήματά σας. Η προθεσμία των 14 ημερολογιακών ημερών για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ξεκινάει από την επόμενη της ημέρας που εσείς ή πρόσωπο που τυχόν εσείς μας υποδείξετε ως αρμόδιο για την παραλαβή των προϊόντων σας (άλλο από τον μεταφορέα) λάβετε τη φυσική κατοχή των προϊόντων. Σε περίπτωση που έχετε παραγγείλει περισσότερα από ένα προϊόντα με μια παραγγελία και τα οποία παραδίδονται χωριστά, η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω ξεκινάει από την επόμενη της ημέρας που εσείς ή πρόσωπο που τυχόν εσείς μας υποδείξετε ως αρμόδιο για την παραλαβή των προϊόντων σας (άλλο από τον μεταφορέα) αποκτήσετε τη φυσική κατοχή του τελευταίου προϊόντος.

5.2  Διαδικασίες άσκησης δικαιώματος:

Για την άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος υπαναχώρησης, οφείλετε πριν από τη λήξη της προθεσμίας ασκήσεως του σύμφωνα με τα ανωτέρω, να μας ενημερώσετε για τυχόν απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την Σύμβαση πώλησης που έχουμε συνάψει, με μια ρητή δήλωσή σας χρησιμοποιώντας και συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο που είναι αναρτημένο στο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ του Δικτυακού τόπου και αποστέλλοντας το (το εκτυπώνετε ή το επισυνάπτετε) στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου support@supernatural.club

5.3 Υποχρεώσεις καταναλωτή κατά την υπαναχώρηση

Η προθεσμία υπαναχώρησης θεωρείται ότι έχει τηρηθεί, εφόσον η δήλωση υπαναχώρησης μας έχει αποσταλεί πριν λήξει η ανωτέρω προθεσμία υπαναχώρησης. Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης. Οφείλετε κατόπιν να στείλετε πίσω το προϊόν ή να το παραδώσετε στην έδρα της εταιρείας μας στην διεύθυνση: ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΝ ΙΚΕ, Δαγκλή 8, Καβάλα 65403, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί, εάν στείλετε πίσω το προϊόν πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Σας ενημερώνουμε ωστόσο ότι θα επιβαρυνθείτε με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών και φέρετε ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών.

5.4 Υποχρεώσεις Εταιρείας

Εάν υπαναχωρήσετε από κάποια αγορά σας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιήσετε άλλους τρόπους παράδοσης από το φθηνότερο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε) με την επιφύλαξη των όσων ρητά ορίζονται κατωτέρω. Η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί άμεσα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των επιστρεφομένων προϊόντων και με την επιφύλαξη των διατάξεων του κατωτέρω όρου 5.5.  Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με πίστωση του τραπεζικού σας λογαριασμού τον οποίο οφείλετε να γνωστοποιήσετε κατά την άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης, ή με ίδιο τρόπο με τον οποίο έγινε η πληρωμή τη παραγγελίας (πίστωση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας ή πίστωση τραπεζικού λογαριασμού) . Σε κάθε περίπτωση δε θα χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων.

5.5    Επιστροφή Προϊόντων

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει δεκτό το αίτημα της υπαναχώρησης είναι το προϊόν να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία και στην ίδια άριστη κατάσταση στην οποία ήταν όταν απεστάλη από εμάς μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης και συμπεριλαμβανομένων των ειδικών σημάνσεων του προϊόντος. H Εταιρεία δεν παραλαμβάνει προϊόντα τα οποία επιστρέφονται κατά την υπαναχώρησή σας και τα οποία φέρουν φθορές, γρατσουνιές και γενικότερα δημιουργούν την εντύπωση ότι αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί πέρα από την απαραίτητη για τη διαπίστωση της καταλληλότητας τους χρήση. Στην περίπτωση αυτή κανένα ποσό δεν θα σας επιστραφεί. Το επιστρεφόμενο προϊόν πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται και από το «έντυπο υπαναχώρησης», συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, το οποίο θα βρείτε αναρτημένο στο Δικτυακό τόπο. Επίσης, το προϊόν που επιστρέφεται θα πρέπει να συνοδεύεται και από όλα τα απαραίτητα παραστατικά που λάβατε με την παραλαβή του, διαφορετικά η Εταιρεία δεν παραλαμβάνει αυτά καθόσον συμφωνείτε ότι το δικαίωμα της υπαναχώρησης δεν έχει νομίμως ασκηθεί και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Διευκρινίζεται ότι τυχόν προϊόντα τα οποία έχετε αγοράσει με κάποια έκπτωση οφειλόμενη στην αγορά του προϊόντος από την οποία υπαναχωρείτε, οφείλετε να τα επιστρέψετε μαζί με το βασικό προϊόν από την αγορά του οποίου υπαναχωρείτε, διαφορετικά η υπαναχώρηση θεωρείται ως μη ασκηθείσα από εσάς και άρα ουδεμία υποχρέωση παράγεται για εμάς. Αναγνωρίζετε δε και συναινείτε ότι αποτελεί δική σας ευθύνη η τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων που επιστρέφετε, η οποία (μείωση) επέρχεται ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των εν λόγω προϊόντων εκ μέρους σας πλην εκείνης που είναι αναγκαίας για τη διαπίστωση της φύσης και των ιδιοτήτων των προϊόντων.

6. Συνδρομητική Υπηρεσία του Δικτυακού Τόπου

6.1. Ο Δικτυακός Τόπος παρέχει την δυνατότητα απόκτησης συνδρομητικής υπηρεσίας. Ειδικότερα, ο Χρήστης αφού εγγραφεί στο Δικτυακό Τόπο ως μέλος, δύναται να αποκτήσει τη συνδρομητική υπηρεσία, δυνάμει της οποίας η Εταιρεία θα του αποστέλλει μηνιαίως έως την 18η ημερολογιακή ημέρα, συγκεκριμένες φιάλες οίνου, τις οποίες θα επιλέγει αποκλειστικά η Εταιρεία κι όχι ο Χρήστης με βάση πληροφορίες που έχει παράσχει ο Χρήστης κατά την εγγραφή του στην συνδρομητική υπηρεσία. Η αξία των αποστελλόμενων φιαλών οίνου θα είναι αντίστοιχη της μηνιαίας συνδρομής. Για να εγγραφείτε στην συνδρομητική υπηρεσία του Δικτυακού Τόπου, πρέπει να είστε άνω των 18 ετών. Ο Δικτυακός Τόπος δεν ευθύνεται για χρήση της υπηρεσίας από ανηλίκους που έχουν πρόσβαση σε συνδεδεμένες συσκευές ενήλικων χρηστών της υπηρεσίας. Οι διαθέσιμες συνδρομητικές υπηρεσίες θα ποικίλουν, παρέχοντας στον Χρήστη να επιλέγει μεταξύ διαφόρων ειδών οίνων (λευκό, ερυθρό, ροζέ κλπ.). Η αναλυτική περιγραφή των παροχών και του κόστους κάθε συνδρομής θα γίνεται στον Δικτυακό Τόπο. H συνδρομή θα είναι μηνιαία έως τον τερματισμό της. Με την εγγραφή σας μας εξουσιοδοτείτε να χρεώνουμε, μηνιαίως, το κόστος συνδρομής με έναν από τους υποδεικνυόμενους τρόπους πληρωμής που θα επιλέξετε. Διακοπή της χρέωσης είναι εφικτή, εφόσον τηρηθεί η κάτωθι προβλεπόμενη διαδικασία ακύρωσης της συνδρομής. Η συνδρομητική υπηρεσία παρέχεται μόνο σε κατοίκους Ελλάδος. Η αποστολή των ανωτέρω φιαλών θα γίνεται στην διεύθυνση που δήλωσε ο Χρήστης κατά την εγγραφή του στην συνδρομητική υπηρεσία. Μπορείτε να αλλάξετε την διεύθυνση αποστολής μεταβαίνοντας στον ιστότοπό μας, κάνοντας κλικ στο μενού «Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ» (Αγγλικά “MY ACCOUNT”) και επιλέγοντας Συνδρομές” (αγγλικά “Subscriptions”). Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν την Εταιρεία.

6.2. Περίοδος χρέωσης. Η συνδρομή για την συνδρομητική υπηρεσία θα χρεώνεται με την μέθοδο πληρωμής που θα επιλέξετε, μηνιαία, κατά την ημερολογιακή ημέρα που συμπίπτει με τη συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης της συνδρομής σας, δηλαδή την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το χρονοδιάγραμμα χρέωσής σας ενδέχεται να διαφέρει, για παράδειγμα, εάν η μέθοδος πληρωμής σας δεν έχει προχωρήσει με επιτυχία ή εάν η συνδρομή πληρωμής ξεκίνησε σε ημέρα που δεν περιέχεται σε ένα συγκεκριμένο μήνα.

6.3. Τρόποι πληρωμής. Η πληρωμή της συνδρομής σας γίνεται με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία θα σας ζητηθεί να επιλέξετε έναν από τους υποδεικνυόμενους έγκυρους τρόπους πληρωμής. Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο πληρωμής σας, μεταβαίνοντας στον ιστότοπό μας, κάνοντας κλικ στο μενού «Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ» (Αγγλικά “MY ACCOUNT”) και επιλέγοντας την καρτέλα «ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» (αγγλικά “Payment Methods”). Εάν μια πληρωμή δεν διευθετηθεί με επιτυχία, λόγω λήξης ισχύος της πιστωτικής ή της χρεωστικής σας κάρτας, είτε λόγω ανεπαρκούς υπολοίπου στο λογαριασμό σας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και δεν προβείτε έγκαιρα στην αλλαγή του τρόπου πληρωμής ή στην ακύρωση του λογαριασμού σας, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την πρόσβασή σας στην υπηρεσία, μέχρι να λάβει χώρα έγκυρη πληρωμή. Όταν ενημερώνετε για τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής σας, μας παρέχετε ταυτόχρονα την εξουσιοδότηση να συνεχίσουμε να τον χρεώνουμε με το κόστος της συμφωνηθείσας συνδρομής  και παραμένετε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε ποσό δεν έχει εισπραχθεί, εφόσον διατηρούσατε δικαίωμα πρόσβασης στην υπηρεσία. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται αλλαγή στις ημερομηνίες πληρωμής των λογαριασμών σας. Για ορισμένες μεθόδους πληρωμής, ο εκδότης του τρόπου πληρωμής σας μπορεί να σας χρεώσει μια ξένη αμοιβή συναλλαγής ή άλλες χρεώσεις. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών μεθόδων πληρωμής για περισσότερες λεπτομέρειες. Οι τρόποι πληρωμής μπορεί να μεταβάλλονται ή να εμπλουτίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Στην περίπτωση αυτή θα ενημερωθείτε έγκαιρα με κάποιον από τους συμφωνημένους τρόπους επικοινωνίας σας με τον Δικτυακό Τόπο.

6.4. Ακύρωση. Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας στο Δικτυακό Τόπο οποιαδήποτε στιγμή και θα συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση στην συνδρομητική υπηρεσία μέχρι το τέλος της περιόδου χρήσης  της υπηρεσίας. Για να συνεχίσετε με την ακύρωση της συνδρομής πρέπει να μεταβείτε στο Δικτυακό τόπο μέσω Η/Υ ή κινητού τηλεφώνου smartphone και αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό σας να μεταβείτε στο μενού «Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ» (αγγλικά “MY ACCOUNT”) και στην καρτέλα «ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ» (αγγλικά “SUBSCRIPTIONS”) όπου υπάρχει και επιλογή ακύρωσης συνδρομής. Για να δείτε πότε θα κλείσει ο λογαριασμός σας, κάντε κλικ στην καρτέλα «ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ» (αγγλικά “SUBSCRIPTIONS”) στο μενού «Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ» (αγγλικά “MY ACCOUNT”). Η διαγραφή της εφαρμογής μας από την συσκευή σας δεν συνεπάγεται την ακύρωση συνδρομής.

6.5. Αλλαγές στην τιμολόγηση. Ο Δικτυακός Τόπος διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές χρέωσης των συνδρομών ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή δεν θα επηρεάσει τις χρεώσεις σας μέχρι τη λήξη της συμφωνημένης διάρκειας της υπηρεσίας και δε θα γίνεται χωρίς την έγκαιρη ενημέρωσή σας. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν συμφωνείτε με τις νέες χρεώσεις ακολουθείτε τη διαδικασία ακύρωσης, που προβλέπεται παραπάνω.

6.6. Υπαναχώρηση. Σας ενημερώνουμε ότι το δικαίωμα Υπαναχώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 5 των παρόντων Όρων Χρήσης δεν εφαρμόζεται για τις επιμέρους φιάλες οίνου που θα αποστέλλονται στα πλαίσια της συνδρομητικής υπηρεσίας, καθώς στην περίπτωση αυτή αντικείμενο της συναλλαγής (πώλησης) δεν είναι οι επιμέρους φιάλες οίνου, αλλά η συνδρομητική υπηρεσία, την οποία μπορείτε να ακυρώσετε ανά πάσα στιγμή. Ως εκ τούτου, όσοι αποκτούν και συμμετέχουν στην συνδρομητική υπηρεσία δεν δικαιούνται να επιστρέφουν σύμφωνα με το άρθρο 5 των παρόντων Όρων Χρήσης, τις φιάλες οίνου που θα παραλαμβάνουν στα πλαίσια της υπηρεσίας αυτής.

ΙΙΙ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ   

Α.  ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.

1.     Αποκλειστική Ευθύνη Χρήστη/ Καταναλωτή.

Είστε ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση του Δικτυακού τόπου και Ηλεκτρονικού καταστήματος και υποχρεούστε να απέχετε από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού. Η συμμετοχή ως μέλος επιτρέπεται μόνο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Από την απόκτηση ιδιότητας Μέλους αποκλείονται ανήλικα άτομα (άτομα κάτω των 18 ετών). Ευθύνεστε αποκλειστικά για τη νομιμότητα και την ορθότητα των Πληροφοριών, Δεδομένων και στοιχείων που χορηγείτε στο Δικτυακό Τόπο, τα οποία η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση έχει να ελέγχει, εκτός και αν αυτό της επιβληθεί μετά από καταγγελία ή με επιταγή νόμου.

2.   Απαγορευμένες Χρήσεις

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τον Δικτυακό τόπο και το Ηλεκτρονικό Κατάστημα για αποστολή με οποιονδήποτε τρόπο, δημοσίευση, μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό,  δυσφημιστικό, ανήθικο,  χυδαίο,  άσεμνο, ενισχύει ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψή σας που τυχόν (α) παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τόσο της Εταιρείας όσο και τρίτων, (β) περιέχει ιούς ή άλλα λογισμικά τα οποία δύνανται να προκαλέσουν διακοπή, βλάβη, καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή να προκαλέσουν βλάβη στη φήμη και την υπόληψη της Εταιρείας των Συνεργατών της και των Συνδεδεμένων Εταιρειών ή/και των άλλων χρηστών /Μελών/ καταναλωτών, ή δύναται να παραβιάσει οποιοδήποτε προσωπικό ή άλλο δεδομένο των χρηστών/ μελών/ καταναλωτών του παρόντος Δικτυακού τόπου/ Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

Επίσης απαγορεύεται: (α) Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω του Δικτυακού τόπου και για τα οποία δεν έχετε καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία να χρησιμοποιήσετε. (β) Η πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό μας κατάστημα με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται τα δικά μας προϊόντα/ υπηρεσίες. (γ) Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στα Δεδομένα που χορηγούνται στο Δικτυακό Τόπο από τα Μέλη του. (δ) Οποιασδήποτε μορφής πειρατείας Λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής, αντιγραφής, αναλογικής/ψηφιακής εγγραφής και μηχανικής αναπαραγωγής, διανομής, μεταφοράς, downloading, μεταποίησης, μεταπώλησης, δημιουργίας παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου και υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα κτλ) του Δικτυακού τόπου.

3. H Εταιρεία δικαιούται να αποκλείσει προσωρινά ή μόνιμα κάποιο μέλος οποτεδήποτε και χωρίς να αναφέρει τους λόγους, δηλαδή να ακυρώσει/διαγράψει/εμποδίσει την πρόσβαση ή/και τη συμμετοχή μέλους (προσωρινά ή/και μόνιμα) χωρίς να εγερθούν απαιτήσεις κατά της Εταιρείας. Εξυπακούεται ότι το μέλος αυτό απαγορεύεται να γίνει μέλος ξανά του Ηλεκτρονικού Καταστήματος με τα ίδια ή άλλα στοιχεία εκτός και αν η Εταιρεία συναινέσει ρητώς προς τούτο. Προς τον σκοπό αυτό το μέλος συναινεί η Εταιρεία να διατηρεί τα προσωπικά του στοιχεία στο σύστημα της προκειμένου να είναι σε θέση να ταυτοποιήσει τυχόν μεταγενέστερη προσπάθεια εγγραφής του. Τα ανωτέρω ισχύουν ιδίως (αλλά όχι αποκλειστικώς) σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης από το μέλος οι οποίοι στο σύνολό τους αναγνωρίζονται και συνομολογούνται από το μέλος ως ουσιώδεις, σε περίπτωση αιτήματος από οποιαδήποτε Αρχή, Δικαστήριο, σε περίπτωση καταγγελίας από τρίτο δικαιούχο δικαιωμάτων κατά του μέλους κ.α.

Β. ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1. Ευθύνη Εταιρείας για ελαττώματα, απώλεια.

H Εταιρεία έχει απέναντι σας όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα για τον πωλητή. Ειδικά σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος  μπορείτε (α) την αντικατάσταση του με άλλο ίδιο ή (β) να υπαναχωρήσετε ακολουθώντας τη διαδικασία που υπάρχει ΕΔΩ . Ωστόσο, σας ενημερώνουμε ότι επειδή τα προϊόντα που πωλούνται μέσω του Δικτυακού τόπου, είναι συσκευασμένες φιάλες φυσικού οίνου, ενδεχόμενες αποκλίσεις στην γεύση και το άρωμα των προϊόντων δεν συνιστά ελάττωμα ούτε έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας. Οι παραπάνω υποχρεώσεις της Εταιρείας παύουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς, ή το προϊόν το οποίο επιστρέφεται έχει ανοιχθεί, ή φέρει φθορές ή γρατσουνιές και γενικότερα δημιουργεί την εντύπωση ότι έχει υποστεί χρήση πέρα από την απαραίτητη για τη διαπίστωση της καταλληλότητας του, ή από στενή ή ευρεία έννοια ανωτέρα βία. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής. Θα πρέπει να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων σας, η δε προθεσμία αυτή ξεκινάει από την επόμενη της παραλαβής και σε κάθε περίπτωση εντός αυτής θα πρέπει να μας έχετε επιστρέψει το προϊόν. Στην περίπτωση αυτή, κατόπιν συνεννόησης με εμάς μας, πρέπει να παραδώσετε το προϊόν σε εταιρεία ταχυμεταφορών δικής μας επιλογής. Μόλις παραλάβουμε το επιστρεφόμενο προϊόν, θα το εξετάσουμε λεπτομερώς και θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να μας δηλώσετε ενυπόγραφα (με email) αν επιθυμείτε την επιστροφή του τιμήματος και τον τρόπο επιστροφής του ή την αντικατάσταση των ελαττωματικών προϊόντων με ίδια προϊόντα, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα, ή με άλλα ίσης αξίας προϊόντα. Σας ενημερώνουμε ότι ελαττωματικά θεωρούνται μόνο τα προϊόντα που είναι ακατάλληλα να καταναλωθούν και σε καμία περίπτωση τα προϊόντα που αποκλίνουν από τις αναρτημένες στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα φωτογραφίες λόγω αναμενόμενων διαφοροποιήσεων κατά την λήψη και ανάρτηση των φωτογραφιών ή από τις περιγραφόμενες ιδιότητές τους ως προς τη γεύση και το άρωμα.

 Σε περίπτωση που έχουμε εκτελέσει λάθος την παραγγελία σας (λάθος προϊόν, τίμημα κλπ), οφείλετε να μας ενημερώσετε άμεσα στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνο: 6971 836457 ή μέσω email στο support@supernatural.club. Ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των προϊόντων βαρύνει την Εταιρεία μέχρι εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζετε εσείς ως αρμόδιο να παραλάβει τα προϊόντα για λογαριασμό σας (διάφορο του μεταφορέα) έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών, οπότε και ο κίνδυνος αυτός μετατίθεται σε εσάς. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται σε εσάς από την παράδοση των αγορασθέντων προϊόντων σας στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας αποτελεί εντολέα σας προς μεταφορά και παράδοση των προϊόντων και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από την Εταιρεία, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων σας έναντι του μεταφορέα.

2. Περιορισμός Εγγυήσεων Ευθύνης

H Εταιρεία ενεργεί πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο νόμος και οι παρόντες Όροι Χρήσης. Συνεπώς, έχει λάβει και εξακολουθεί αδιαλείπτως να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου (α) ο δικτυακός τόπος και το ηλεκτρονικό κατάστημα να λειτουργεί αδιαλείπτως και προσηκόντως χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα ή λάθη, (β) τα δεδομένα/πληροφορίες που χορηγούνται και διαβιβάζονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου αφενός να μην αλλοιώνονται αφετέρου να προστατεύονται με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, καθόσον τα συστήματα ασφαλείας του παρόντος δικτυακού τόπου υπόκεινται σε περιορισμούς, (γ) η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η ίδια ή οι εξυπηρετητές (Servers) μέσω των οποίων το ηλεκτρονικό κατάστημά μας τίθεται στη διάθεση των Χρηστών να μην περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά ή προγράμματα λογισμικού, ωστόσο η Εταιρεία δεν παρέχει σχετικές εγγυήσεις για όλα τα ανωτέρω και δεν υποχρεούται σε αποζημίωση σας, σε περίπτωση που υποστείτε οποιαδήποτε ζημία για τους ως άνω λόγους. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν εγγυάται (α) για την καταλληλότητα, αποτελεσματικότητα, επάρκεια των προϊόντων του αναφορικά με το σκοπό για τον οποίο εσείς το προορίζετε και (β) για την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση των συναλλακτικών υποχρεώσεων των υπολοίπων Χρηστών του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του. H Εταιρεία καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες αποδέχονται ότι η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του δικτυακού τόπου με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) τυχόν υποστείτε οφειλόμενη στην αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. H Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, κλπ. φέρει έναντι υμών ή/και οποιουδήποτε τρίτου έλκει δικαιώματα από εσάς, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω, κατά τη χρήση των υπηρεσιών ή/και των προϊόντων του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος υποστεί ζημία άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, αποθετική, οικονομική ή άλλη ζημία, διαφυγόντα κέρδη, οφειλόμενη σε: (α) λάθη, παραλείψεις, τεχνικά προβλήματα, βλάβες ή δυσλειτουργίες των τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, του Διαδικτύου, του δικτυακού τόπου, των Internet Service Providers, (β) οριστική ή προσωρινή διακοπή λειτουργίας του δικτυακού τόπου ή ορισμένων υπηρεσιών του ή/και σε διακοπή παροχής ορισμένων προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, (γ) γεγονότα, καταστάσεις, ενέργειες, πράξεις ή/και παραλείψεις του δικτυακού τόπου ή τρίτων συμπεριλαμβανομένων και των άλλων Χρηστών για τις οποίες η Εταιρεία δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν φέρει υποχρέωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, (δ) πληροφορίες και λοιπό περιεχόμενο που τυχόν δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη.

H Εταιρεία επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. H Εταιρεία δεν εγγυάται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την έγκαιρη ενημέρωσή σας περί της μη διαθεσιμότητάς τους, με την επιφύλαξη του όρου ΙΙ.Δ. H Εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την επικοινωνία σας με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζουν ή διαφημίζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και για την οποιανδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ σας σχέση. Επιπλέον ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ελαττωματικά προϊόντα τρίτων τα οποία παραλαμβάνετε ως δώρο.

Ο Δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (Links) σε άλλους δικτυακούς τόπους τα οποία δεν ελέγχονται από την Εταιρεία αλλά από τους τρίτους φορείς τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Η Εταιρεία δεν ευθύνεται επ’ ουδενί για το περιεχόμενο των άλλων διαδικτυακών τόπων και δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη που τυχόν θα προκύψει από το περιεχόμενο αυτών των διαδικτυακών τόπων. H Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων που ενδέχεται να συνδέονται μέσω συνδέσμων και ρητά αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για κάθε περιεχόμενο, πολιτική προστασίας απορρήτου, ποιότητα περιεχομένου και υπηρεσιών. Επιπλέον, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν μη διαθεσιμότητα των δικτυακών αυτών τόπων, της πολιτικής τους περί προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των πληροφοριών και των υπηρεσιών τους.

H Εταιρεία ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση βλάβης σας από πληροφορίες ή υπηρεσίες που παρέχει η ίδια απευθείας μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολογήτως και αζημίως να διακόψει ή να παύσει την παροχή των υπηρεσιών του ή/και την λειτουργία του Δικτυακού Τόπου οριστικά ή προσωρινά χωρίς αν υπέχει προς τούτο ουδεμία υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των μελών. H Εταιρεία ευθύνεται μόνο για άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας της Εταιρείας. Με την επιφύλαξη αναγκαστικού χαρακτήρα διατάξεων, αποκλείεται ρητά η ευθύνη της Εταιρείας για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη της Εταιρείας για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες – ανεξαρτήτως λόγου.

IV.    ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του παρόντος δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, μέρος ή του συνόλου του περιεχομένου το δικτυακού τόπου, πλην της αυστηρά προσωπικής χρήσης, εκτός και αν η Εταιρεία συναινέσει εγγράφως.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που εμπεριέχονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα αποτελούν αποκλειστικά βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου.

Αποδέχεστε ότι δεν σας παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγετε, αντιγράφετε, πωλείτε, μεταπωλείτε ή/και εκμεταλλεύεστε εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου. Η εμφάνιση των ανωτέρω περιουσιακών δικαιωμάτων της  Εταιρείας στον Δικτυακό Τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

V.     ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους όρους της Πολιτικής Προστασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων και της Πολιτικής Cookies και τις σχετικές διατάξεις τόσο κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου, όσο και κατά τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, την επεξεργασία που τυγχάνουν από τον Δικτυακό Τόπο και τους σκοπούς αυτής, τους αποδέκτες αυτών και άλλων συναφών πληροφοριών που αφορούν στην προστασία και στην ασφάλειά τους.

VI.  ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παρόντες Γενικοί Όροι αποτελούν  τους τελικούς ισχύοντες όρους που διέπουν την χρήση εκ μέρους σας του Δικτυακού Τόπου και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και καταργούν τυχόν προϊσχύσαντες όρους.

Β.  ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Καμία καθυστέρηση, αμέλεια ή ανοχή της Εταιρείας στην επιβολή της τήρησης κάποιου παρόντος όρου από τον Χρήστη, δεν αποτελεί παραίτηση ούτε βλάπτει προβλεπόμενο στην παρούσα  δικαίωμά της.

Γ. ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΟΡΩΝ

Εάν οποιοσδήποτε όρος ήθελε κριθεί από οποιοδήποτε αρμόδιο Δικαστήριο ή Αρχή ως άκυρος και κατά συνέπεια ανεφάρμοστος, ο όρος αυτός δε θα συμπαρασύρει σε ακυρότητα τους υπόλοιπους όρους της παρούσης, οι οποίοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ. Η Εταιρεία θα επιδιώξει να αντικαταστήσει κάθε άκυρο όρο, με νέο έγκυρο όρο, του οποίου το αποτέλεσμα θα είναι το εγγύτατο ισοδύναμο αυτού που ακυρώθηκε.

Δ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα όρων της σύμβασης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή και αδικοπραξίας, ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της Καβάλας, έδρας της Εταιρείας, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται από σήμερα οικειοθελώς.

Ε. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας στο 6971 836457 ή μέσω email στη διεύθυνση support@supernatural.club αναφέροντας το ονοματεπώνυμο σας και τον κωδικό παραγγελίας καθώς και οποιοδήποτε τυχόν παράπονό σας.