ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ι. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Οι παρόντες όροι διέπουν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτικής Απορρήτου (εφεξής η «Πολιτική Δεδομένων» ή «ΠΠΠΔ») που διέπουν την χρήση και πλοήγηση στο Δικτυακό Τόπο supernatural.club (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος») της ελληνικής ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΝ Ι.Κ.Ε.», που εδρεύει στην Καβάλα, οδός Δαγκλή 8, Ελλάδα (ΑΦΜ: 801787180 / Δ.Ο.Υ Καβάλας, αρ. ΓΕΜΗ 163312730000) (εφεξής η «Εταιρεία»). Σκοπός των παρόντων όρων είναι η περιγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μας χορηγείτε, ενημέρωσή για την πολιτική της Εταιρείας αναφορικά με την επεξεργασία καθώς και την προστασίας τους, ώστε να γνωρίζετε το σκοπό επεξεργασίας τους από εμάς, την κατηγορία των αποδεκτών, και τις διαδικασίες που μπορείτε να ακολουθήσετε για να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας.

Επομένως, η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους παρόντες όρους και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και του Ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, συγκεκριμένα του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής Κανονισμός ΕΕ 2016/679) και του Ν. 4624/2019 (εφεξής το κανονιστικό πλαίσιο).

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, καταλαμβάνει και τους παρόντες όρους. Δυνάμεθα κατά καιρούς να τροποποιούμε την Πολιτική αυτή, είτε εν όλο είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στο Δικτυακό Τόπο. Με τη συνέχιση χρήσης του Δικτυακού Τόπου και των υπηρεσιών του και των υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος αφού έχουν γίνει τροποποιήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω, θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις ανεπιφύλακτα. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, όπως δύναται να τροποποιείται, πρέπει να παύσετε την χρήση του Δικτυακού τόπου και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Σε αυτή την περίπτωση τα δεδομένα που μας έχετε χορηγήσει θα διαγραφούν εξ’ ολοκλήρου.

Η ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχουν για εμάς προτεραιότητα. Γι’ αυτό αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να χειριζόμαστε υπεύθυνα τα προσωπικά σας δεδομένα. Ο παρών δικτυακός τόπος περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι τρίτων διέπονται από την αντίστοιχη ξεχωριστή πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του καθενός που τα εγκαθιστά. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία για τους όρους προστασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων, τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

ΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ως Προσωπικά Δεδομένα νοείται κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων, ήτοι κάθε φυσικού προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί. Τέτοια στοιχεία αποτελούν για παράδειγμα το όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και φύλο του μέλους, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως για παράδειγμα όνομα μέλους, κωδικός πρόσβασης και διεύθυνση IP.

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Κατά την επίσκεψή σας στο Δικτυακό τόπο και Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα και προκειμένου:

α) να εγγραφείτε ως μέλος στο Δικτυακό Τόπο και να ανοίξετε Λογαριασμό προκειμένου να αγοράσετε προϊόντα από αυτό,

β) να εγγραφείτε στην Υπηρεσία Newsletter,

γ) να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε τόσο για τυχόν παραγγελίες σας όσο και για νέα προϊόντα μας,

δ) να συμβάλετε, εάν και εφόσον το επιθυμείτε στην εκπόνηση στατιστικών διαδικασιών με στόχο τη δημιουργία και παροχή εξατομικευμένων προσφορών

ε) ή και να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με το νόμο και τους Όρους Χρήσης και Συναλλαγών.

Αιτούμαστε και έχουμε τη δυνατότητα να συλλέγουμε τα παρακάτω προσωπικά σας δεδομένα:

Ονοματεπώνυμο: Συλλέγουμε το όνομα και το επώνυμό σας για τις ανάγκες εκτέλεσης της αγοράς προϊόντων από το Ηλεκτρονικό μας κατάστημα όπως και όταν επιθυμείτε να εγγραφείτε ως μέλος στο Διαδικτυακό Τόπο και να δημιουργήσετε λογαριασμό

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): Συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να εγγραφείτε στην Υπηρεσία Newsletter της Εταιρίας μας με σκοπό την αποστολή σε εσάς ενημερωτικών δελτίων για την Εταιρεία και τα προϊόντα/υπηρεσίες της, τυχόν προσφορές κτλ. καθώς και για την εγγραφή σας ως μέλος στο Διαδικτυακό Τόπο και τη δημιουργία λογαριασμού.

Ταχυδρομική διεύθυνση: Συλλέγουμε τη διεύθυνση κατοικίας ή έδρας σας (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας),  για την παράδοση των προϊόντων στων οποίων την αγορά έχετε προβεί μέσω του Ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Στοιχεία σταθερής τηλεφωνίας: Συλλέγουμε τα στοιχεία του σταθερού σας τηλεφώνου για κάθε αγορά προϊόντων από το Ηλεκτρονικό μας κατάστημα

Στοιχεία κινητής τηλεφωνίας: Συλλέγουμε τα στοιχεία του τηλεφώνου σας για την αποστολή σε εσάς σύντομων γραπτών μηνυμάτων SMS με ενημερωτικά δελτία για την Εταιρεία και τα προϊόντα/ υπηρεσίες της

Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας: Συλλέγουμε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας μόνο εφόσον επιλέξετε να αγοράσετε από το Ηλεκτρονικό μας κατάστημα μέσω αυτής.

Στοιχεία Αριθμού Ταυτότητας: Συλλέγουμε τον Αριθμό Ταυτότητάς σας προκειμένου να διασφαλίσουμε ταυτοπροσωπία με τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας μόνο εφόσον επιλέξετε να αγοράσετε μέσω αυτής από το Ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Σε άλλη περίπτωση, δεν είναι απαραίτητο να χορηγήσετε το εν λόγω δεδομένο για την ολοκλήρωση της αγοράς σας.

Στοιχεία τιμολόγησης: Τα στοιχεία σας είναι απαραίτητα για την έκδοση τιμολογίου, όπως η επωνυμία της εταιρείας, Α.Φ.Μ. και διεύθυνση της έδρας της.

Για την περιήγησή σας στο Δικτυακό Τόπο και το Ηλεκτρονικό κατάστημα δε σας ζητείται από την Εταιρεία κανένα προσωπικό σας στοιχείο.

3. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τους παρακάτω σκοπούς:

  • για την ολοκλήρωση των συναλλαγών σας με εμάς,

  • για την επικοινωνία μαζί μας εφόσον το επιθυμείτε και συναινείτε προς αυτό. Σε κάθε newsletter δίνεται η δυνατότητα στον παραλήπτη να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει άλλα newsletters από εμάς, κατόπιν αιτήματος μέσω email στο support@supernatural.club ή ανάλογης ρύθμισης του λογαριασμού μέλους, ή διαγραφής ακολουθώντας τις διαδικασίες που ορίζονται σε κάθε ενημερωτικού τύπου email που λαμβάνει από εμάς.

  • την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας για την οποία τα χορηγείτε

  • την κατάρτιση προφίλ κατόπιν συναίνεσής σας με σκοπό την εξατομίκευση υπηρεσιών και προϊόντων.

  • για στατιστικούς σκοπούς και το σκοπό βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

  • για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας ή για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

H Εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένοι σε κάποια υπηρεσία του Δικτυακού Τόπου τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Ειδικότερα, όσον αφορά τα στοιχεία μέλους (στοιχεία του Λογαριασμού Μέλους), αυτά διατηρούνται από την καταχώρησή τους στους server της Εταιρείας για διάστημα πέντε (5) ετών, στο διάστημα των οποίων διατηρείτε όλα σας τα δικαιώματα διαγραφής, ενημέρωσης κτλ. Συνοπτικά, ζητάμε τόσες μόνο πληροφορίες όσες μας χρειάζονται ώστε να απολαύσετε μια ξεχωριστή αγοραστική εμπειρία: συνεπή παράδοση των προϊόντων που παραγγείλατε, ασφαλή πληρωμή της παραγγελίας σας και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση βασισμένη στις ανάγκες και προτιμήσεις σας.

Στον ιστότοπό μας έχουν εγκατασταθεί εργαλεία που μας παρέχουν τη δυνατότητα να συλλέξουμε προσωποποιημένες πληροφορίες για τους χρήστες της ιστοσελίδας μας και εν γένει για τους καταναλωτές των υπηρεσιών/προϊόντων μας, όπως ενδεικτικά φόρμες εγγραφής στα ενημερωτικά μας μηνύματα (newsletter), φόρμες επικοινωνίας, ενημερωτικά πανό (banners) με προσωποποιημένες προτάσεις προϊόντων, τις φόρμες συμμετοχής σε διαγωνισμούς. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα προαναφερόμενα εργαλεία επεξεργάζονται προκειμένου να προσδιορίσουμε τα πιθανά σας ενδιαφέροντα, τις κατηγορίες/μάρκες προϊόντων που μπορεί να σας αρέσουν και τα συγκεκριμένα προϊόντα για τα οποία μπορεί να ενδιαφέρεστε, για να επικοινωνούμε μαζί σας με προσωποποιημένα μηνύματα και προτάσεις προϊόντων, για να καταλάβουμε καλύτερα το αγοραστικό μας κοινό και τις ανάγκες του, να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να υλοποιήσουμε αντίστοιχες καμπάνιες ή διαφημιστικές εκστρατείες.

4. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ

Δυνάμεθα να διαβιβάσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε αντιπροσώπους ή/και υπεργολάβους μας με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, ήτοι άλλη από το σκοπό της διαβίβασης σύμφωνα με τα ανωτέρω. Για παράδειγμα διατηρούμε το δικαίωμα όπως για τους ανωτέρω σκοπούς διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μεταφορικές εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την αποστολή σε εσάς των προϊόντων σας που έχετε αγοράσει από το Ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σε παρόχους πιστωτικών καρτών για την επεξεργασία μιας πληρωμής εκ μέρους σας συνεπεία αγοράς σας από το Ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενδέχεται να παρέχουν για λογαριασμό μας υπηρεσίες προώθησης και marketing τόσο της επιχείρησής μας όσο και των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας, ή σε τρίτους συνεργάτες μας οι οποίοι μας παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης. Ενημερώνουμε ότι οι ως άνω κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας και άρα ως τέτοιοι δεν προβαίνουν σε καμία επεξεργασία των δεδομένων σας πέραν των ανωτέρω σκοπών διαβίβασης. Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι της Εταιρείας που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει ληφθεί.

Τα προσωπικά σας στοιχεία σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με την Εταιρεία επιχειρήσεις. H Εταιρεία δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού της τόπου σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

5. Χρόνος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για όσο χρόνο χρειάζεται για την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας Δήλωσης, εκτός εάν βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας απαιτείται ή επιτρέπεται η διατήρηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται για περαιτέρω χρονικό διάστημα ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται και θα τυγχάνουν επεξεργασίας για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση μεταξύ μας σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας μας και δικών σας, με βάση τη σύμβαση.

Για το σκοπό εκτέλεσης των συναλλαγών μέσω του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την περίοδο που κρίνεται απολύτως απαραίτητη.

Για τους σκοπούς direct marketing/προωθητικών ενεργειών, εφόσον έχετε συναινέσει προς τούτο, θα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για πέντε (5) έτη κατά τα οποία διατηρείτε όλα σας τα δικαιώματα, εκτός αν στο εντωμεταξύ ανακαλέστε την συγκατάθεσή σας ή μάς ζητήσετε τη διαγραφή τους.

Η εταιρεία μας δύναται να συνεχίσει να αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εάν αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία των εννόμων συμφερόντων της σε σχέση με πιθανή ευθύνη που σχετίζεται με την παροχή της Υπηρεσίας.

5. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

Με τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής σας και χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας μας σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης του supernatural.club συναινείτε με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Εισαγωγή Λογαριασμού: Εάν εισάγετε στο Λογαριασμό μέλους πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού, τότε συναινείτε ότι η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για όλες τις ενδεχόμενες επιστροφές ποσών προς εσάς, σε περίπτωση ασκήσεως από εσάς του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των Όρων Χρήσης και του Νόμου.

Χρήση για διαφημιστικούς σκοπούς: Με την εγγραφή στο Newsletter μας συναινείτε ότι η Εταιρεία θα επεξεργάζεται και θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για ενέργειες μάρκετινγκ, και συγκεκριμένα για την αποστολή email με γενικές πληροφορίες ή διαφημιστικό χαρακτήρα (ενημερωτικά δελτία) αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Εφόσον το επιθυμείτε, η Εταιρεία θα παραιτηθεί από τη χρήση των προσωπικών δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ωστόσο ότι θα ακολουθήσετε τις διαδικασίες διαγραφής από τη λίστα των εγγεγραμμένων μελών που λαμβάνουν τα ενημερωτικά μας δελτία που σας παρέχουμε. Το μέλος μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποστείλει ένα σχετικό email στο support@supernatural.club ή να ρυθμίσει ανάλογα στον λογαριασμό μέλους του τη λειτουργία αποστολής ενημερωτικού δελτίου ή να κάνει διαγραφή ακολουθώντας τις διαδικασίες που ορίζονται σε κάθε ενημερωτικού τύπου email που λαμβάνει από εμάς.

Διαβίβαση σε περίπτωση νόμιμης διάταξης / Διαβίβαση σε υπηρεσίες ελλείψει νόμιμης διάταξης: Καθώς η διαβίβαση δεδομένων δεν επιτρέπεται βάσει νόμου, συναινείτε στη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε διωκτικές και εποπτικές αρχές για την απαραίτητη προστασία από κινδύνους για την κρατική και δημόσια ασφάλεια καθώς και για τη δίωξη εγκληματικών πράξεων

6. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η μεταφορά των δεδομένων σας γίνεται με κρυπτογράφηση.
Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται:

· σε server στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο server της Mailerlite για όσους έχουν εγγραφεί στο Newsletter μας,

· σε server της Flywheel hosting στις ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά, Βέλγιο, Αυστραλία, για όσους χρήστες έχουν πραγματοποιήσει παραγγελία προϊόντος,

H Εταιρεία δεν αποθηκεύει και δεν ελέγχει τα δεδομένα πιστωτικών καρτών.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα σύμφωνα με τους όρους και τις ειδικότερες προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του Ν. 4624/2019:

· Δικαίωμα πρόσβασης στα σχετικά τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και αποτελούν αντικείμενο προστασίας από εμάς καθώς και σε πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία τους.

· Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση ύπαρξης ανακριβών στοιχείων.

· Δικαίωμα αντίρρησης ως προς στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν όταν υπάρχει έννομο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός σας για αντίρρηση στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας και επεξεργασία αυτών για σκοπούς εμπορικής προώθησης.

· Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, δηλαδή να ζητήσετε την αναστολή αυτής, εφόσον αμφισβητείτε την ακρίβειά των δεδομένων, υπάρχουν αντιρρήσεις ως προς την επεξεργασία ή έχετε εν γένει έννομο συμφέρον κατά τα προβλεπόμενα

· Δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή να λάβετε τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και έχουν ληφθεί με τη συγκατάθεσή σας ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού επιθυμείτε.

· Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση κατόπιν σχετικού αιτήματός σας υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική κείμενη Ελληνική νομοθεσία για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679.

· Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης. Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να αλλάξετε το βαθμό συγκατάθεσης που έχετε παραχωρήσει χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσης σας.

· Δικαίωμα ενημέρωσης για περιστατικά παραβίασης των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα(http://www.dpa.gr/).

Για τους παραπάνω σκοπούς τυχόν αιτήματά σας θα πρέπει να απευθύνονται εγγράφως προς την Εταιρεία στο support@supernatural.club